زندگی شاید…

زندگی شاید…

زیر آسمان آبی ترانه ای باشد به گناه آلوده…

ریسمانی باشد که مردی خود را از شاخه ای می اویزد…

افروختن سیگاری باشد،در فاصله ی رخوتناک دو هم آغوشی…

اندوه جان دادن خاطرات با تو بودن باشد….

/ 0 نظر / 17 بازدید